Vizualizácie CAD dát

Medzi naše nosné služby patrí aj konverzia dát z rôznych CAD systémov do 3D grafických modelov, ich následná dodatočná úprava a vizualizácia (real-time, resp. fotorealistická).

Spracovávame rôzne formáty CAD dát, ale medzi najčastejšie patria:

  • PDMS
  • Autocad
  • Catia

V prípade, že model je vytvorený iba v 2D priestore (najčastejšie Autocad), máme tím odborníkov schopných vytvoriť 3D model aj na základe týchto údajov.

Pre čo najvyššiu kvalitu 3D modelu po konverzii dát vyžívame aj doplnkové zdroje a ponúkame dodatočné nasledovné úpravy:

  • využívanie doplnkových údajov z fotografií, videí, nákresov
  • využívanie 3D laser scaningu
  • úprava samotného skonvertovaného modelu (odstránenie prípadných chýb v modeli)
  • doplnenie modelu o okolité prostredie
  • textúrovanie a kolorizovanie objektov v modeli (priblíženie sa k reálnemu vzhľadu)
  • optimalizácia modelu

Po vytvorení 3D modelu sme schopní zabezpečiť jeho vytlačenie v požadovanej kvalite, prípadne zobrazenie modelu pomocou našich 3D projekčných zariadení. Použitie 3D stereoskopickej projekcie prináša možnosť vidieť obraz s jeho hĺbkou, čím oveľa vernejšie získate možnosť vnímať rozloženie objektov v priestore.