Navrhujeme a dodávame projekty 3D, virtuálnej reality, 3D vizualizácií a 3D tlače pomocou rozmanitej škály hardvérových a softvérových platforiem vrátane programovania aplikácií a výstavby 3D projekčných divadiel alebo 3D jaskýň. V úzkej spolupráci so zákazníkom v rámci časových a rozpočtových obmedzení navrhujeme, projektovo riadime a dodávame riešenia na kľúč už 14 rokov.

V súčasnosti naše dlhoročné skúsenosti z tejto oblasti prenášame do neštandardných riešení v priemysle. Tieto nové a pokrokové technológie umožňujú vyriešiť problémy, kde klasické riadiace systémy už nie sú použiteľné.

Z našich prác:

3D jaskyňa

Pre technickú univerziu vo Zvolene sme vytvorili 3D jaskyňu s projekciou na 5 strán so špeciálnymi sklenenými matnicami o rozmere 3 x 3 x 2,3 m. Z dôvodu obmedzených priestorových možností projekcia na spodnú a hornú stenu je zabezpečená z dvoch sád projektorov a zrkadiel. Celkovo bolo použitých 14 projektorov a pre zobrazenie sme vytvorili softvér pracujúci na klastri 8 počítačov. Systém bol doplnený o magnetický tracking pohybu hlavy a ovládač pre možnosť ovládania pohybu v 3D jaskyni. Pre výuku bol vytvorený softvér pre zobrazenie lesa s možnosťou značenia alebo výrubu stromov. Následne je možné odoslať stav lesa po výrube do simulačného softvéru a pozrieť si, aký stav lesa bude po niekoľkých rokov. Takto sa naši lesníci učia starať sa o lesné porasty.

Pre technickú univerzitu v Košiciach sme pre účel výuky 3D grafiky na fakulte elektrotechniky a informatiky vytvorili 3D jaskyňu. Z hľadiska účelu a priestorových problémov sme vytvorili kompaktnú jaskyňu vytvorenú z 3D displejov. Súčasťou dodávky bol aj klaster a základný zobrazovací softvér. Jaskyňa bola doplnená o optický tracking.

3D kino

Vytvorili sme mnoho 3D projekcií od malých až po veľké 3D kino. 3D kino bolo osadené plátnom v polkruhu, kde na plátno sa zadnou projekciou premieta zo šiestich projektorov. Projekcia je doplnená výkonným 3D priestorovým ozvučením a celok je riadený riadiacim pultom. Okrem premietania klasických 3D videí je možné kino pripojiť ku grafickému klastru výkonných počítačov a zobrazovať virtuálnu realitu v reálnom čase.

Interaktívna 3D projekcia

Pre technickú univerzitu v Košiciach sme navrhli a dodali veľkoplošnú zadnú 3D projekciu s dvomi projektormi. Priestor pred plátnom je monitorovaný ultrazvukovým tracking systémom pripojeným na počítačový klaster. Súčasťou dodávky bol aj nami vytvorený softvér pre interaktívnu projekciu.

Pre lekársku fakultu univerzity P.J.Šafárika sme dodali veľkoplošnú projekciu, ktorej súčasťou bolo dodanie 3D modelu ľudského tela a vytvorenie špecializovaného softvéru pre vizualizáciu jednotlivých častí ľudského tela.

HMD – virtuálna prilba

Pre realitnú agentúru sme vytvorili program pre virtuálnu prehliadku bytov. Súčasťou dodávky bola aj úprava 3D modelu, aby ho bolo možné využiť pri prehliadke.

Spracovanie dát z 3D scanov

Pre našich zákazníkov z arabských krajín a japonska sme zabezpečili spracovanie a konverziu dát z 3D scanov. Zväčša šlo o zníženie počtu bodov masívnych 3D scanov pri stále požadovanej presnosti a konverzia do formátu použiteľného pre ďalšie spracovanie. Jednalo sa napríklad o:

  • Spracovanie 3D scanov z jaskynného komplexu pod horou Fuji v Japonsku
  • Spracovanie 3D scanov z golfového ihriska a úprava na formát vhodný pre real-time simulátor pohybu loptičky, použité v programe výuky golfu v televíznom vysielaní TBS.
  • Spracovanie 3D scanov odsoľovacej stanice na výrobu pitnej vody z morskej vody. Spracované scany boli podkladom pre reinžiniering závodu.