Tento informačný systém vznikol pre potreby manažovania postrgraduálneho štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Je prevádzkovaný už viac ako 10 rokov. Postgraduálne štúdium je riešené formu rady školení a skúšok, na základe ktorých je možné vydať zodpovedajúce certifikáty.

Informačný systém obsahuje tieto nasledovné moduly:

  • Príprava a generovanie tematického plánu so zoznamom školiacich akcií na nasledovný školský rok
  • Evidencia vzdelávacích odborov a pedagogických útvarov univerzity
  • Evidencia školiacich akcií a skúšok – povoľuje zaradiť uchádzačov ku konkrétnej školiacej akcii / skúške, poslať pozvánky, overiť platbu, účasť / výsledok skúšky a následne vydať príslušné doklady. Tiež ponúka pozvať školiteľov a zapísať ich pedagogickú záťaž.
  • Príprava a tlač rôznych dokladov potrebných pri kontakte referentky so študentami a školiteľmi
  • Karta študenta – poskytuje prehľad doteraz absolvovaného štúdia, vykonaných skúšok a zaplatených poplatkov
  • Modul Banka – prijíma dáta z banky o platbách a automaticky ich páruje s jednotlivými poplatkami.
  • Modul Pokladňa – poskytuje možnosť zaplatiť poplatok v hotovosti
  • Modul Informačná tabuľa – zobrazuje na tabuliach aktuálne informácie o školiacich akciách, ich miesta a čase konania.
  • Modul zamestnanci – evidencia zamstnancov, ich pedagogickej záťaže a príprava dár potrebných pre akreditáciu univerzity
  • Celý systém je doplnený o modul štatistík, kde je možné získať potrebné štatistické dáta