LARA je integrovaná metodika riadenia rizík vyvinutá pre výskumné laboratóriá skupinou chemickej a fyzikálnej bezpečnosti (ISIC-GSCP) Ústavu chemických vied a inžinierstva; a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (SB-SST) školy základných vied na Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

Táto nová metodika komplexnej analýzy rizík vykazuje multifunkčnosť, ktorá umožňuje identifikovať riziká, posudzovať a hodnotiť riziká v reakcii na vznikajúce a rastúce obavy z nehôd.

LARA ponúka možnosť uprednostniť riziká na základe indexu kritickosti, ktorý kombinuje niekoľko parametrov (závažnosť, zhoršujúce sa faktory, vystavenie nebezpečenstvu, miera nehody, výskumné špecifiká, zistiteľnosť rizika a vnímanie rizika), čo umožňuje implementovať a kvantifikovať nápravné opatrenia na zníženie alebo zmiernenie rizika.

LARA je intuitívny a priateľský užívateľský nástroj pre rozhodovanie založený na interdisciplinárnom prístupe. Na rozdiel od iných metód analýzy rizika mobilizuje menej času, ľudských a finančných zdrojov.